NFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”). În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: potențialii și actualii clienți ai Dga Line Product Srl („lustre si candelabre”), respectiv persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice care intenționează să devină clienți sau sunt deja clienți ai lustre si candelabre în legătură cu următoarele: cumpărarea produselor comercializate de lustre si candelabre, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de lustre si candelabre pentru/în legătură cu acestea. 1. Datele de identitate și datele de contact ale operatorului Dga Line Product Srl persoană juridica cu sediul în Fundeni, Calarasi, Vlad Tepes 25, înregistrată la Registrul Comerțului Calarasi sub nr. J51/47/2014 având CUI RO 32781880 (”Operatorul” sau ”lustre si candelabre”). 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la contact@lustresicandelabre.ro sau prin poștă la sediul Dga Line Product. 3. Datele personale prelucrate lustre si candelabre prelucrează următoarele date personale: a) date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax), semnătura olografă și semnătura în format digital. Aceste date sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a tuturor contractelor cu Dga Line Product. b) date financiare (informații legate de contul bancar). Aceste datele sunt necesare pentru derularea raporturilor contractuale. c) date rezultate ca urmare a înregistrării video în cazul în care vizitează spațiile interioare și exterioare din cadrul magazinului și depozitului Dga Line Product. d) adresa Internet Protocol (“IP”), numele de utilizator (pseudonim), prelucrate atunci când navigați pe site-ul   www.lustresicandelabre..ro e) orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de lustre si candelabre (e.g., segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client la nivelul lustre si candelabre pentru fiecare persoana vizată în parte) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise lustre si candelabre. 4. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal lustre si candelabre prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrării sunt:  oferirea de asistență cu privire la încheierea unui contract de vâzare-cumpărare a produselor comercializate de lustre si candelabre, prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (e.g., locații fizice, internet, telefon etc.), înaintea încheierii contractului sau în legătură cu executarea acestuia;  identificarea dvs. atât în locațiile fizice în care activează lustre si candelabre, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă, internet), inclusiv prin înregistrarea video și audio a prezenței dvs. în locațiile fizice (cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate). Monitorizarea video este marcată corespunzător, prin afișarea mesajelor de avertizare în locuri vizibile;  efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul lustre si candelabre;  furnizarea de servicii suport pentru solicitările dvs. (e.g., soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate de către clienți), atât în locațiile fizice, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă);  analiza preferințelor, intereselor, istoricului relațiilor contractuale și/sau comportamentului clientului pentru efectuarea de activități de marketing direct (i.e., comunicarea prin orice mijloc – poștă, telefon, fax, e-mail, SMS/MMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane), fie pentru efectuarea oricăror altor tipuri de promovare a produselor lustre si candelabre, în cazul în care persoana vizată a optat în acest sens;  realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a persoanei vizate (de ex. evenimente de promovare, oferte speciale);  analizarea comportamentului persoanei vizate/oricărei persoane care accesează pagina referitoare la lustre si candelabre de pe siteul  www.lustresicandelabre.ro , prin folosirea de cookies, atât ale lustre si candelabre, cât și ale partenerilor contractuali ai lustre si candelabre, cu scopul de a furniza un conținut, atât general cât și publicitar, adaptat preferințelor 2 | P a g e utilizatorului, oferte adaptate la interesele utilizatorilor, reținerea parolelor, preferințele de limbă, filtrelor de protecție a copiilor, limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor;  efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice) atât cu privire la servicii cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele lustre si candelabre pentru îmbunătățirea acestora;  generarea de rapoarte cu privire la activitatea lustre si candelabre, cu scopul de facilita efectuarea managementului tuturor proceselor operaționale;  arhivarea atât în format letric cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu Persoana vizată, realizarea unui serviciu de registratură cu privire la documentele/plicurile care sunt adresate lustre si candelabre cu privire la relația contractuală existentă, realizarea unor activități de curierat cu privire la documente/plicuri care conțin datele dvs. personale;  soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care lustre si candelabre este parte, inclusiv recuperarea creanțelor. lustre si candelabre prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale: (1) în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare; (2) pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale); (3) în baza unei obligații legale aflate în sarcina lustre si candelabre (identificarea dvs., ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități etc.); (4) în baza interesului legitim al lustre si candelabre (centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează lustre si candelabre; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai lustre si candelabre; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor lustre si candelabre; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central etc.) (5) protejarea intereselor vitale ale dvs. (persoana vizată) sau a altor persoane. 5. lustre si candelabre poate transmite datele personale către destinatarii din lista anexă. 6. Informații cu privire la transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene În vederea îndeplinirii scopurilor menționate la punctul 5 mai sus, lustre si candelabre nu transferă date personale în afara Spațiului Economic European. 7. Stocarea datelor personale Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat cu lustre si candelabre, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale/legale de către oricare dintre parți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul arhivistic. Cu excepția cazului în care exista o prevedere legala expresă, datele personale vor fi păstrate maxim 10 (zece) ani de la data la care lustre si candelabre a interacționat ultima dată cu dvs. 8. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de lustre si candelabre (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca lustre si candelabre prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. (2) Dreptul la rectificare - puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete. (3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”- puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras. (4) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. (5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor. (6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat 3 | P a g e prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de lustre si candelabre la momentul solicitării. (7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. (8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. În cazul în care lustre si candelabre va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia. (9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale. (10) Dreptul de a depune o plângere la lustre si candelabre și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către lustre si candelabre a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor personale, prin e-mail la adresa contact@lustresicandelabre.ro, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul lustre si candelabre. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în termen de 20 de zile de la data înregistrării. Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: Web site : http://www.dataprotection.ro/ Email: anspdcp@dataprotection.ro Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60